Xác suất đã làm chúng ta hiểu lầm về vũ trụ như thế nào?  • Một biến cố có xác suất xảy ra rất nhỏ không có nghĩa là nó sẽ không thể được tìm thấy trong thực tế. Và khi những điều không chắc chắn xảy ra không có nghĩa là ta đã hiểu sai từ gốc rễ của hiện tượng hoặc sự vật đó.


Hãy đăng nhập để trả lời