Apple chính thức cho phép nhà phát triển ứng dụng kháng nghị quyết định từ chối trên App Store  • Apple đã thực hiện đúng những phát ngôn trước đó về việc cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng một quy trình kháng nghị chính thức. Quy trình này cho phép nhà phát triển ứng dụng kháng nghị nếu kiểm duyệt viên của App Store nhận định ứng dụng đó vi phạm điều khoản.


Hãy đăng nhập để trả lời