Keysight: Chi phí thực của sự chậm trễ do thiết bị đo kiểm sai cấu hình  • KeysightTechnologies vừa công bố các kết quả khảo sát độc lập do bên thứ ba là Dimention Research thực hiện, chỉ ra rằng gần như tất cả các công ty thiết kế và phát triển sản phẩm điện tử đều đã từng gặp phải những chậm trễ gây tốn kém nhưng có thể ngăn ngừa được.


Hãy đăng nhập để trả lời