Chrome cho phép tắt Progressive Web Apps chạy khi khởi động  • Microsoft và Google đã làm việc cùng nhau để cung cấp tùy chọn “Start app when you sign in” vào menu ngữ cảnh App trong trang chrome://apps, nơi người dùng có thể sử dụng tùy chọn này để tắt hoặc bật PWA khi khởi động.


Hãy đăng nhập để trả lời