Cắt một đoạn chân của bệnh nhân mang đi xạ trị, rồi đem về nối lại chân


Hãy đăng nhập để trả lời