Robusta, giống cà phê thế mạnh của Việt Nam, ngày càng được giới phê bình hâm mộ  • Với mong muốn xóa bỏ định kiến “cà phê hạng hai”, nhiều nhà sản xuất đã tìm cách thay đổi phương thức canh tác và chế biến, thành công nâng cao giá trị thương mại của hạt Robusta. Thị phần trên thế giới của Robusta - giống cà phê đặc sản Việt Nam - đang ngày càng được nâng cao.


Hãy đăng nhập để trả lời