Muỗi, chuột, côn trùng… cắn phá gần 27 tỉ USD mỗi năm  • Đánh giá tác hại kinh tế của muỗi, loài gặm nhấm, côn trùng và thậm chí cả mèo nhà khi chúng được đưa đến môi trường sống mới dù cố ý hoặc vô tình, các nhà khoa học Pháp cảnh báo sinh vật ngoại lai có thể gây thiệt hại lớn tới nền kinh tế.


Hãy đăng nhập để trả lời