Người dùng "thất vọng toàn tập” với 5G tại Hàn Quốc


Hãy đăng nhập để trả lời