LG “hét giá” hơn 2.000 tỷ đồng cho nhà máy smartphone ở Hải Phòng


Hãy đăng nhập để trả lời