Ảo giác ở chuột và những phát hiện mới về chứng rối loạn tâm thần ở người  • Một nghiên cứu gần đây mô phỏng chứng rối loạn thần kinh ở chuột dựa trên những trải nghiệm ảo giác thông qua thí nghiệm trên máy tính. Những phát hiện sau đó được xem là chìa khóa để tìm hiểu nguồn gốc sinh học của chứng rối loạn tâm thần ở người.


Hãy đăng nhập để trả lời