Nhà Trắng muốn chi 100 triệu USD để giám sát chất lượng khí


Hãy đăng nhập để trả lời