TSMC tuyên bố đột phá trong việc phát triển chip 1 nm  • Các nhà sản xuất chip đang liên tục tìm kiếm vật liệu mới để thu nhỏ quy trình sản xuất chip nhằm đóng gói nhiều bóng bán dẫn hơn trong cùng diện tích và TSMC được cho là đã đạt bước đột phá mới.


Hãy đăng nhập để trả lời