Samsung khó có thể bắt kịp TSMC trong ít nhất 10 năm tới


Hãy đăng nhập để trả lời