Tới năm 2030, con cháu chúng ta sẽ chẳng còn sở hữu thứ gì cả  • Đã có thời mà một khi đã trả tiền cho bất kì thứ gì thì nhiễm nhiên quyền sở hữu cũng như quyền tự quyết tới đồ vật ấy đã thuộc về bạn. Nhưng đây chỉ là dĩ vãng bởi với công nghệ thời điểm năm 2030, thì nghĩ tới việc sở hữu đồ vật thôi cũng đã là lỗi thời rồi.


Hãy đăng nhập để trả lời