Tại TP.HCM, shipper tuân thủ qui định nhận diện được di chuyển liên quận  • Theo văn bản mới nhất của UBND TP.HCM ban hành ngày 28/7, shipper được cấp mã QR code, có bảng tên thẻ cứng, xác nhận doanh nghiệp và đảm bảo đặc điểm nhận diện khi đi trên đường sẽ được phép di chuyển liên quận huyện và TP Thủ Đức khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu.


Hãy đăng nhập để trả lời