Học sinh và giáo viên Châu Á Thái Bình Dương tăng cường triển khai học tập trực tuyến  • Một nghiên cứu mới do Lenovo và Microsoft tài trợ đã chỉ ra rằng, sau hơn một năm các trường chuyển sang mô hình lớp học ảo, cả học sinh và giáo viên đều thấy được tiềm năng to lớn của việc học trực tuyến, nhưng chỉ mới bắt đầu khai thác lợi thế của nó.


Hãy đăng nhập để trả lời