Nhật Bản tham vọng đưa người lên sao Hỏa định cư  • Trước bối cảnh làn sóng quan tâm của dư luận nổi lên đối với lĩnh vực du hành vũ trụ, Nhật Bản đã cho thành lập một trung tâm nghiên cứu khoa học vũ trụ và chính thức gia nhập vào cuộc đua khám phá không gian.


Hãy đăng nhập để trả lời