Chính quyền Biden muốn 50% xe bán ra tại Mỹ năm 2030 là xe điện hoặc hybrid  • Chính quyền Biden có kế hoạch ban hành các quy định mới mạnh mẽ nhằm vào các nhà sản xuất ô tô, bao gồm yêu cầu mục tiêu 50% xe mới được bán ở Mỹ vào năm 2030 là xe điện (EV), xe hybrid (PHEV) ), hoặc xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV).


Hãy đăng nhập để trả lời