Người có phản ứng sau tiêm đáp ứng miễn dịch tốt hơn người không phản ứng?


Hãy đăng nhập để trả lời