Giá USD hôm nay 8.1.2022: Ngân hàng thương mại mua đô la thấp hơn nhà nước


Hãy đăng nhập để trả lời