Nổ lớn tại căn tin văn phòng chính quyền ở Trung Quốc, 16 người chết


Hãy đăng nhập để trả lời