Google, Facebook, Microsoft dừng đáp ứng yêu cầu dữ liệu người dùng từ chính quyền Hồng Kông  • Google, Facebook và Microsoft, Twitter đã ngừng đáp ứng các yêu cầu xử lý dữ liệu người dùng từ chính quyền Hồng Kông trong bối cảnh lo ngại rằng luật an ninh mới có thể hình sự hóa các cuộc biểu tình.


Hãy đăng nhập để trả lời