'Hụt' 3.000 MW điện than, EVN muốn làm điện gió ngoài khơi


Hãy đăng nhập để trả lời