Cách xóa nhiều địa chỉ liên hệ cùng lúc trên iPhone  • Mặc dù phần mềm trên iPhone đã phát triển một thời gian dài nhưng ứng dụng Danh bạ của nó khá đơn giản, thậm chí không cho phép xóa nhiều địa chỉ liên hệ trong nó. Tuy nhiên, một ứng dụng có thể khắc phục điều này.


Hãy đăng nhập để trả lời