Doanh nghiệp không đồng ý kéo dài hợp đồng thuốc, được sử dụng tồn kho 3 tháng


Hãy đăng nhập để trả lời