Thông qua luật Điện ảnh, cho nhà phát hành tự phân loại phim trên mạng


Hãy đăng nhập để trả lời