Nga thu 20 tỷ USD từ xuất khẩu dầu trong một tháng


Hãy đăng nhập để trả lời