Nhà thầu báo hơn 13.400 khóa kẹp ray tuyến metro số 1 bị mất cắp


Hãy đăng nhập để trả lời