Khu depot tập kết tàu metro số 1 bị vẽ bậy được bảo vệ thế nào?


Hãy đăng nhập để trả lời