Thêm một người cao tuổi mất hơn 1 tỉ sau khi nghe 'lệnh bắt' qua điện thoại


Hãy đăng nhập để trả lời